24

Start October 2014.

Cast:

Director: Yoshiyuki Tomino

Character Design: Kenichi Yoshida

Mechanical Design: Akira Yasuda, Osakabe Ippei, Kimitoshi Yamane

Setting Design: Joey Jones, Kinu Nishimura, GoudaCheeeeese, Pablo Uchida , Sunakura Takumi , Kurashima Ayumi

Color Key Artist: Nobuko Mizuta

Art: Okada Tomoaki

Soundtrack: Yugo Kanno

Sound Director: Eriko Kimura

G-Arcane

13

 

Montero

14

G-Self15

Kattoshii (Cut Sea)16

Rekuten17

Grimoire18

Beruri Zenamu19

Noredo Nagu20

Ruin Rii21

Raraiya Mandy22

Aiida Reihanton23

 

Some screenshot2526272829