FIGURE-004535_01.jpg

FIGURE-004535_02.jpg FIGURE-004535_03.jpg FIGURE-004535_04.jpg FIGURE-004535_05.jpg FIGURE-004535_07.jpg FIGURE-004535_08.jpg FIGURE-004535_09.jpg

Late May 2014 -- 1630 Yen.

Source: Amiami.