G.E.M.Series Uzumaki Naruto Oiroke no Jutsu image 1

G.E.M.Series Uzumaki Naruto Oiroke no Jutsu image 2

G.E.M.Series Uzumaki Naruto Oiroke no Jutsu image 3

G.E.M.Series Uzumaki Naruto Oiroke no Jutsu image 4

G.E.M.Series Uzumaki Naruto Oiroke no Jutsu image 5

G.E.M.Series Uzumaki Naruto Oiroke no Jutsu image 6

G.E.M.Series Uzumaki Naruto Oiroke no Jutsu image 7

G.E.M.Series Uzumaki Naruto Oiroke no Jutsu image 8

12,528 Yen

September 2016

Japan order: p-bandai.jp