FIG-KAI-6753_01.jpg

FIG-KAI-6753_02.jpg FIG-KAI-6753_03.jpg FIG-KAI-6753_04.jpg FIG-KAI-6753_05.jpg FIG-KAI-6753_06.jpg FIG-KAI-6753_07.jpg FIG-KAI-6753_08.jpg FIG-KAI-6753_09.jpg FIG-KAI-6753_10.jpg FIG-KAI-6753_11.jpg FIG-KAI-6753_12.jpg FIG-KAI-6753_13.jpg FIG-KAI-6753_14.jpg FIG-KAI-6753_15.jpg FIG-KAI-6753_16.jpg FIG-KAI-6753_17.jpg FIG-KAI-6753_18.jpg FIG-KAI-6753_19.jpg FIG-KAI-6753_20.jpg FIG-KAI-6753_21.jpg

Late Feb 2015 release, 34.300 Yen.

Souce: Amiami